Verksamhetsplan

Verksamhetsplan 20160202

 

 

Vision

 

Östersunds Waldorfskola är en fullt utbyggd grundskola i Östersunds kommun och ska ha samtliga årskurser från förskoleklass till klass 9 i åldersspecifika grupper.

Skolans lärare ska vara behöriga i alla ämnen, helst genom en Waldorf utbildning och skolan ska ha ändamålsenliga lokaler.

Östersunds Waldorfskola ska vara ett naturligt val för familjer med intresse för waldorfpedagogik.

Huvudmannen Vidarskolan AB skall vara öppen för och stimulera en utveckling för att ett centrum skapas kring skolan som bygger på waldorfpedagogikens och antroposofins idéer.

 

 

Verksamhetsidé

 

Östersunds Waldorfskola erbjuder undervisning från förskoleklass till och med årskurs 9. Skolan är liten, vilket ger en fin gemenskap och skapar närhet och trygghet såväl elever emellan, som mellan pedagoger och elever. Eleverna ska känna att deras egenskaper och förmågor förvaltas och utvecklas på bästa sätt. Detta förutsätter nära relationer och stor flexibilitet hos pedagogerna.

 

Skolan ligger naturskönt på Frösön med närhet till skog och vatten. Waldorfskolan arbetar så att handen, hjärnan och hjärtat stimuleras och utvecklas i samklang. Det konstnärliga arbetet är mycket betydelsefullt och är ett av många verktyg för att underlätta elevernas lärande. Skolan har goda studieresultat och våra elever upplever att de är väl förberedda för vidare studier.

 

Värderingar

 

Öppenhet - allas lika värde

Alla människor är lika mycket värda. Hos oss syns det att vi arbetar med demokratiska begrepp genom att vi möter och respekterar varandras olikheter.

Vi visar varandra respekt och hänsyn genom att ta varandra i hand och hälsa varje dag.

Hos oss uppmuntras barnen till nyfikenhet och upptäckarglädje genom mycket fri lek i utemiljö.

Vi vill att Östersunds Waldorfskola ska vara en trygg miljö för alla. Resultatet av vårt gemensamma värdegrundsarbete är att alla barn, medarbetare och föräldrar ska känna omtanke om, respekt och förtroende för samt glädje i vår skolvardag.

Våra ordningsregler återfinns i klassrummen och på hemsidan.

 

 

Pedagogiska Mål

 

Skolan följer skollagens krav och läroplanen för Waldorfskolor.

Alla elever ska med pedagogernas hjälp och under deras ledning uppleva att deras skolgång är lustfylld och meningsfull, de ska intressera sig för ämnesinnehållen och vara nyfikna på vad varje skoldag för med sig. I sina skriftliga uppgifter ska de eftersträva både ett representativt innehåll och en vacker gestaltning. Undervisningen ska vara åldersanpassad utifrån waldorfpedagogiks beskrivningar av människans utveckling.

Alla elever som går ut årskurs nio ska vara behöriga till gymnasiestudier. I mötet med andra elever och i samband med vidare studier ska waldorfeleverna känna att de är väl förberedda inför framtiden.

 

 

Vidarskolan ABs långsiktiga och kortsiktiga mål

 

2017

 

•Ökat elevunderlag i alla klasser

•Fördjupat samarbete med Solskatten

•Ökad synlighet i Östersunds kommun och länet

•Stimulera och driva på föräldraengagemanget

•Fortsätta matrådsarbetet

•Förstudie Förskola

 

 

2018

•Ytterligare öka antalet elever

•Helt inflytande av skolmaten

•Egna externa lokaler till fritidsverksamheten

•Starta en förskola

 

 

2018

 

•Skolan driver i egen eller genom underleverantör en restaurang med huvudinrikting på ekologiska och vegetariska lokalproducerade råvaror.

2020

•Bageri

•Butik

•Kulturlokal

•Hantverk/konstnärskollektivs lokaler

•Läkepedagogiskt centrum

 

Östersunds Waldorfskola är en central leverantör av natur- och friluftsbaserad waldorfpedagogik som innebär att vi är med och organiserar utbildning till waldorfpedagoger.

I allt detta arbete är det viktigt att kollegiet säkerställs delaktighet och ständig utveckling för att hela tiden leva upp till missionen för ett waldorfpedagogiskt medvetet arbete.

 

 

Marknadsplan

 

Hur ökar vi elevunderlaget?

 

Mål - 2016 att öka antalet elever med 10st

Mål - 2017 att öka antalet elever till 100st

 

Hur når vi ut till nya målgrupper?

 

Definiera målgrupper

 

•Lärarbarn

•Nyanlända

•Nyinflyttade

•Äldre föräldrar? 40+

•Kulturarbetares barn

•Unga familjer, i stort sett alla med barn i Östersunds kommun

 

Frågeställningar:

Hur ser det ut idag?

Medelålder på föräldrar?

Yrkesfördelning?

Utbildningsnivå föräldrar?

 

Vad?

Ökat föräldraengagemang

Ökad tydlighet, tillgänglighet och transparens.

Verka för att starta upp Vidarskolans föräldraförening och därigenom öka föräldraengagemanget.

Skapa förutsättningar för föräldraambassadörer

Mera och tydligare information på hemsidan

 

 

Exempel;

Delta i offentliga sammanhang.

Utifrån vad vi kommer fram till i arbetet med att definiera målgrupper kommer vi att kunna hitta forumen för kravlösa möten

 

 

Mål att öppna förskola i egen regi 2020

Förstudien ska ta fram underlag för vad som krävs i form av

Plats - Lokal

Finansiering

Organisation och juridiskform

 

Utveckla skolmaten/restaurang, mål klart till skolstart läsåret 2018-2019

 

Målsättningen är att antingen äga ett eget kök med egen kock eller en entreprenad som arbetar i enlighet med skolans önskemål om ekologisk – närproducerad – samt lagad vegetarisk mat.

 

Hur: Fortsätta stötta matrådet

 

Vem? Matrådet driver frågan

 

Matrådet består idag av:

Tobias Lundqvist, Monica Svalhede, Andreas Lindgren, Sofie Jugård, Annelie Lindberg, Hanna Åsgård, Hanna Porter,Ulrika Nylén, Maria Ahlström.

Sammankallande, en från styrelsen i bolaget.

Idag är det Ole Rönning Kristiansson.

När? Processen pågår.

 

Kompetens

 

Att arbeta för att alla lärarna är legitimerade och waldorfutbildade.

 

Vad behöver vi göra för att detta skall vara möjligt?

Öka antalet elever- innebär ekonomisk möjlighet att lösa detta.

 

Strategi för att uppnå dessa mål.

Hur skall vi nå dessa mål?

Vad behöver vi för resurser? Finansiering?

Vad behöver vi göra?

Hur vet vi att vi är på rätt väg? Delmål?

 

 

Frösön 20160202

 

Styrelsen

 

Svante Freij

Cornelia Hippe Runsten

Karin Thomasson

Ivo Langefors

Ole Rönning Kristiansson